Školní poradenské pracoviště

V souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše škola poradenské služby ve škole výchovným poradcem, školním metodikem prevence a dvěma speciálními pedagogy. Školní poradenské zařízení spolupracuje především se zástupkyněmi ředitelky školy, třídními učiteli, učiteli výchovných předmětů, popřípadě s ostatními pedagogy školy.

 Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby, které jsou především zaměřené na:

a)    prevenci školní neúspěšnosti

b)   kariérové poradenství

c)    primární prevenci sociálně patologických jevů

d)   odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním

e)    péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

f)    průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

g)    metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

 

Školní poradenské pracoviště tvoří:

 Zástupkyně ředitele Mgr. Marie Nováčková

novackovam.zshor@centrum.cz   582 342 242,  733 622 615

Výchovný poradce Mgr. Ivana Čeplová

ceplovai.zshor@centum.cz 

Metodik prevence Mgr. Kamila Sedláčková       

sedlackovak.zshor@centrum.cz 

Speciální pedagog Mgr. Daniela Sekaninová   

sekaninovad.zshor@centrum.cz 

Speciální pedagog Mgr. Eva Vlková  

vlkovae.zshor@centrum.cz